ျမစ္(တိမ္ခ်မ္း)




Original Song






Karaoke Song